Privacy Policy

SELOSTE HENKILÖREKISTERISTÄ

Rekisterin nimi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Suomen Liiketoimintapalvelu Oy, Kyllikinportti 2, 00240 HELSINKI 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Asiakaspalvelumme [email protected] vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Lisätietoja antaa tietosuojavastaava Anu Turkia +358 50 5505197 tai [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus: EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Henkilötietojen käsittelyn luonne: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tarkoittaa voimassaolevien palvelusopimuksien yhteydessä käsiteltävien henkilöiden sekä rekisterin pitäjän markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n tuottamien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointia varten

 • Palvelusuhteen hoitamiseen (sis. mm. operatiivinen palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen)
 • Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n vastuullisuuden toteuttamiseksi suhteessa asiakkaisiin sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:llä on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin. Suomen Liiketoimintapalvelu Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen tyyppi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilötietoja asiakasyritysten sopimusyhteyshenkilöiden, päättäjien, vaikuttajien ja käyttäjien tietoja henkilörekisterin tietosisällön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilön:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yrityksen osoite ja y-tunnus
 • Toimenkuva/työtehtävä

Muut asiakkaaseen liittyvät identifiointitiedot

 • matkapuhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Muut tiedot:

 • asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • tapahtumahistoria

Rekisteröityjen ryhmät: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin rekisteröityjen ryhmät muodostuvat ensi sijaisesti rekisterinpitäjän asiakasvastuullisen henkilökohtaisista kontakteista tai toissijaisesti yrityksen toimialaluokan, liikevaihtoluokan tai henkilön toimenkuvan perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, heidän työnantajansa ilmoittamana, että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. Asiakastietoja siirtyy Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n yrittäjien henkilökohtaisista kontakteista. Lisäksi rekisteriin syntyy tietoa julkisista tietolähteistä kerätystä aineistosta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oyj:n, YTJ:n tai vastaavista, julkista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn kesto on sidottu sopimuksen voimassaoloon ja asiakassuhteen luonteeseen. Suomen Liiketoimintapalvelu Oy säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin tarkoituksiin.

Suomen Liiketoimintapalvelu Oy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tiedon korjaaminen: Henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan toimittamalla ne kirjallisesti osoitteeseen: Suomen Liiketoimintapalvelu Oy, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki.

Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat. Nimi, yritys ja yhteystiedot

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse, tai kirjallisesti osoitteeseen: Suomen Liiketoimintapalvelu Oy, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi, yritys ja yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei ole. Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei ole.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa. Rekisteri on sijoitettu kulunvalvottuun ja / tai muuten lukittuun / suojattuun tilaan. Rekisteriin pääsy on suojattu ja sinne on pääsy rekisterin käsittelyyn oikeutetuilla, salassapitovelvollisuuden alaisina toimivilla henkilöillä.

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:stä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n järjestelmäalihankkijoilla on pääsy rekisteriin tarvittavin osin.

Rekistereitä käytetään ainoastaan salattujen ja suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Mikäli rekisteri on toisen toimijan verkossa, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tapahtuu aina salattua yhteyttä käyttäen.

Evästeet: Suomen Liiketoimintapalvelu Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Muut ehdot: Muilta osin noudatamme IT 2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä mukaisia ehtoja.